Har vegvesenet ansvar for hull i veien?

Får man erstatning hvis bilen blir skadet på grunn av huller i veien? Du kan klage.


Hull i veien, oljesøl, eller manglende strøing fører til flere skader hvert år, og spørsmål et er om det offentlige har et ansvar for denne type skader.

Mange lurer på om de kan kreve erstatning av det offentlige etter at bilen har blitt skadet på grunn av dårlig vedlikehold.

Veien «stilles til trafikantenes disposisjon»

Utgangspunktet er at veien stilles til trafikantenes disposisjon slik det til enhver tid foreligger, og det er ingen garanti for veier til enhver tid er uten feil eller mangler. Til tross for dette vil veimyndighetene i noen tilfeller kunne bli erstatningsansvarlig for skader som måtte oppstå.

Klage på vegmyndighetene

Har du fått en skade som du mener vegmyndighetene burde ha et ansvar for, anbefaler vi at du sender inn et skriftlig krav. Klagen bør inneholde beskrivelse av skaden, hvor hendelsen fant sted, samt årsaken til at den skjedde. Det er viktig å kunne bevise hva som var årsaken til skaden, og vi anbefaler derfor at det tas bilder på skadestedet. I tillegg er det viktig å notere navn og telefonnummer til vitner.

For å kunne ilegges et ansvar, må veimyndighetene eller noen i deres tjeneste ha opptrådt uaktsomt. Her må det gjøres en samlet vurdering hvor alle forhold tas i betraktning.

Viktige momenter i en klage vil være:

  • Kjente det offentlige, dvs. stat, fylkeskommune eller kommune til feilen på veien?
  • Har det vært tid til å utbedre eller fjerne faren?
  • Kunne det ha vært varslet om forholdene?
  • Forelå handlingsalternativer eller lignende?
  • Har regelverk, instrukser, veinormaler og lignende blitt fulgt?
  • Foreligger en plan eller rutiner for vedlikehold og tilsyn.

Vi gir deg advokathjelp

NAF har advokater og biltekniske eksperter som er klare til å hjelpe deg som medlem hele døgnet!

Bli medlem i dag

28. oktober 2021

Fant du det du lette etter?