Hva kan kreves ved reklamasjon

Hvis bilen må anses for å være mangelfull, er det en rekke krav som kan fremsettes overfor selger. Det kan bety reparasjon eller ny bil.


Retting

Har bilen en mangel, kan man kreve at selgeren retter mangelen. Reparasjonen skal skje for selgers regning uten at kjøper blir påført noen kostnader. Retting kan ikke kreves hvis det påfører selgeren urimelige kostnader, eller det vil være særlig problematisk for selgeren å rette. Det kan være greit å være klar over at selger har krav på å forsøke å rette mangelen, hvilket innebærer at selgeren først må ha fått muligheten til å rette før man eventuelt lar andre aktører gjøre det. Lar man andre rette uten at man varsler selger/ lar han få muligheten til å rette, kan det i verste fall medføre at man mister retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Etter forbrukerkjøpsloven har selger som den store hovedregel kun to forsøk på å rette samme mangel. Selgeren kan imidlertid hvis særlige grunner gjør seg gjeldende ha krav på flere forsøk, om slike særlige grunner foreligger må vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Klarer ikke selgeren å rette mangelen på sine forsøk, kan man benytte lovens andre beføyelser. Også når man har kjøpt bil av privatperson vil det være begrenset hvor mange forsøk selgeren skal få for å rette mangelen, men man må nok regne med å akseptere mer enn to forsøk.

Ved kjøp fra forhandler har man som hovedregel krav på en erstatningsgjenstand hvis reparasjonen vil ta mer enn en uke. Gjenstanden skal være tilnærmet lik den som er til reparasjon, men det er ikke noe krav til at den skal være identisk. Vanligvis må man akseptere en lånebil som er større/ mindre enn den man har, med mindre man har særlig behov for en bil som fullt ut svarer til den kjøpte bilen. Dette særlige behovet må være tilstede i reparasjonsperioden. Har man normalt behov for 4-hjulsstrekk for å komme seg frem, må man akseptere en lånebil uten 4-hjulstrekk hvis behovet for 4-hjulsttekk ikke gjør seg gjeldende i reparasjonsperioden.

Omlevering

Hvis det foreligger en mangel iht loven har forbrukeren også anledning til å kreve omlevering, så sant det ikke er umulig eller vil volde selgeren urimelige kostnader. Når man skal avgjøre om kostnadene er å anse som urimelige, legges det særlig vekt på verdien av en mangelfri ting, mangelens betydning og om andre beføyelser kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for forbrukeren.

Biler er dyre og faller som regel mye i verdi, hvilket medfører at det skal mye til for å kunne kreve omlevering. I de tilefellene selgeren flere ganger har forsøkt å utbedre mangelen uten å lykkes, vil dette kunne være et moment som vil kunne tale for omlevering.

Prisavslag

Hvis mangelen ikke blir rettet eller omlevering ikke finner sted, kan man kreve prisavslag. Prisavslaget skal svare til reduksjonen i varens verdi, med utgangspunkt i bilens verdi på leveringstidspunktet. Hvilket betyr at hvis bilen er verdt 30 % mindre med mangelen enn uten, kan man kreve et prisavslag på 30 %.

I spesielle tilfeller kan prisavslaget settes lik mangelens betydning for forbrukeren. Det skal imidlertid mye til, da det må være særlige grunner som taler for denne løsningen.

Heving

Når mangelen som foreligger må anses for å være vesentlig, kan man kreve heving av kjøpet. For å kunne kreve heving er det en forutsetning at mangelen ikke er rettet og at omlevering ikke har funnet sted.

I utgangspunktet skal det ganske mye til for at en mangel er å anse som vesentlig. Foreligger det flere mangler ved tingen, vil disse kunne kumuleres. Hvilket betyr at flere mindre mangler sett sammen; kan bli å regne som vesentlig. Om mangelen kan anses som vesentlig, beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfellet.

En forutsetning for heving er at gjenstanden kan leveres tilbake til selgeren i vesentlig samme stand og mengde som ved leveringstidspunktet. Dette vil i utgangspunktet ikke la seg gjøre hvis man har brukt bilen og hatt vesentlig nytte av den. Dette løses imidlertid i praksis ved at selger kan kreve et rimelig vederlag. Bruksfradraget må vurderes særskilt i hvert enkelt tilfelle. I bilbransjen er det vanlig at man blant annet betaler et vederlag for antall kjørte kilometer. Hvor mye man må betale pr kilometer, vil blant annet være avhengig av bilens verdi.

Ved heving av kjøpet, skal selger betale tilbake kjøpesummen med tillegg av forsinkelsesrente mot tilbakelevering av bilen. Renten skal regnes fra den dagen man reklamerte på mangelen som ga rett til heving av kjøpet. Det er ikke et krav til at mangelen på selve reklamasjonstidspunktet ga hevingsrett. Renten løper helt til kjøpesummen betales tilbake.

Erstatning

I visse tilfeller kan man ha krav på erstatning for økonomisk tap man lider som følge av mangelen. Dette er noe som kommer i tillegg til de andre beføyelsene. Man må kunne dokumentere tapet, det er derfor viktig å ta vare på regninger, kvitteringer og lignende.

For å ha krav på erstatning, må det være en årsakssammenheng mellom tapet og mangelen. Dette medfører at de utgiftene man ville ha hatt uavhengig av mangelen, ikke kan kreves erstattet. Det er kun det økonomiske tapet man lider som en direkte følge av mangelen man eventuelt kan få erstattet.

Det er også verdt å merke seg at man plikter å begrense tapet. For eksempel vil leiebilutgifter kun kreves dekket når de står i et rimelig forhold til de ulemper mangelen på bil medfører i reparasjonstiden. De aller fleste vil kunne klare seg uten bil i noe tid uten at dette medfører store ulemper. Der hvor det er kollektivtilbud man kan benytte seg av, må man i utgangspunktet benytte seg av dette. Følgelig må man finne seg i visse ulemper.

Det stilles også krav til at det dreier seg om et økonomisk tap man med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av mangelen. Følgelig må det aktuelle tapet være objektivt sett påregnelig etter sin art og omfang. En kan heller ikke kreve erstattet tap som følge av personskade og tap man har i sin næringsvirksomhet.

7. juli 2021

Fant du det du lette etter?